ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Alapelvek

A puspokkertpizzeria.hu honlapot az F&Z Pizzéria Kft. üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatkezelő adatai

Név: F&Z Pizzéria Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Sziget u.2 8/52
Telefon: (20)4766-348
E-mail cím: info@puspokkertpizzeria.hu

Adatfeldolgozó adatai

Név: Web-Server Kft.
Cím: 4025, Debrecen, Pásti utca 2. 1/5
Telefon: +36 52 541-346
E-mail cím:info@web-server.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Csanádi Ferenc

elérhetősége: csanadi.ferenc@puspokkertpizzeria.hu

postai levél (az „Adatvédelmi tisztviselőnek” megjelöléssel): F&Z Pizzéria Kft. Szfvár.Sziget u.2. 8/52.

A  Megrendelő rendelésével hozzájárul, hogy az F&Z Pizzéria Kft. a közölt személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, rendelések teljesítése, valamint szolgáltatásai reklámozása céljából kezelje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatai törlését az adatkezelőhöz eljutatott nyilatkozattal kezdeményezheti.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelt személyes adataik köréről, megismertessük velük az F&Z Pizzéria Kft. adatkezelési és –feldolgozási eljárását, valamint a személyes adatok törlésének lehetőségét biztosítsuk.

Ügyfeleink személyes adatait a megrendelések gyors, pontos teljesítése, valamint minőségbiztosítás – így különösen az esetleges panaszok kivizsgálása és kezelése – céljából kezeljük. E cél eléréséhez szükséges – az Ön által közölt –adatok kezelése. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Ügyfeleink személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük.

Az Ön által közölt személyes adatokat írásos formában rögzítjük, és azokat harmadik félnek ki nem adjuk. A nyomtatványt annak selejtezés után megsemmisítjük. Regisztráció hírlevél szolgáltatásra: AZ F&Z Pizzéria Kft. a www.puspokkertpizzeria.hu honlap üzemeltetője elektronikus hírlevél szolgáltatásán keresztül Ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak az F&Z Pizzéria Kft tevékenységéről, szolgáltatásairól.

Az F&Z Pizzéria Kft ki kívánja zárni a kéretlen leveleket, ezért hírlevél szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei engedélyéhez köti. Az F&Z Pizzéria Kft elektronikus hírlevél szolgáltatásában való részvételhez a feliratkozás szükséges.

Tárolt adatok:

  • Hírlevélre feliratkozottakról: név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja:

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: papír alapú, telefon.

A személyes adatok megadása az azonosítás és kapcsolattartás miatt szükséges.

Adatkezelési irányelv

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése.

A hírlevél célja a feliratkozók számára a hírlevél szolgáltatás biztosítása. A hírlevélben feliratkozók rendszeresen tájékoztatást kapnak az aktualitás változásokról.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni. Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. hírlevélről történő leiratkozás, adatmódosítás), e-mailben, vagy levélben.

Hírlevél szolgáltatás esetén, amennyiben e-mail címéről rendszeresen visszapattannak a küldött levelek, töröljük adatait. Töröljük adatait, ha feliratkozását egy éven belül nem aktiválta vagy regisztrációja érvénytelen (valótlan adatok megadása).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: http://naih.hu/

Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Kinek továbbítjuk a személyes adatát?

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére Érintett hozzájárulása nélkül nem adják át.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Egyéb rendelkezés

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Használati feltételek és módosítások

Az adatkezelő feladata módosulhat, kiegészülhet a jövőben, ezért az adatkezelő fenntartja a jogot Adatvédelmi Szabályzatának saját belátása szerinti módosítására. A módosítások akkor válnak hatályossá, amikor azok megjelennek a puspokkertpizzeria.hu weboldalán. A felhasználók elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a puspokkertpizzeria.hu weboldalát a módosítás időpontjában vagy azután.

Hozzájárulás

Azzal, hogy a puspokkertpizzeria.hu szolgáltatásait igénybe veszi, jóváhagyja a puspokkertpizzeria.hu információszerzési és –használati gyakorlatát az Adatvédelmi szabályzatának megfelelően. Az adatkezelő szolgáltatásának használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

A jelen oldalon fel nem feltüntetett esetekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az irányadó.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.